Tư vấn quản lý doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001

Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng.

Tại sao cần áp dụng ISO 9001

 • Giúp doanh nghiệp nắm bắt yêu cầu của khách hàng
 • Giúp doanh nghiệp tăng doanh thu từ những khách hàng mới
 • Giúp doanh nghiệp cải thiện chất lượng tổ chức và dịch vụ
 • Giúp doanh nghiệp nâng cao sự hài lòng của khách hàng
 • Giúp doanh nghiệp tạo nên văn hóa kinh doanh chuyên nghiệp
 • Giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả, giảm sự lãng phí và tiết kiệm tiền

 Các bước triển khai

 • Khảo sát thực trạng hệ thống hiện hành
 • Tổ chức Ban chỉ đạo thực hiện triển khai
 • Đào tạo nhận thức
 • Đào tạo cách thức xây dựng hệ thống văn bản và tiến hành xây dựng văn bản của hệ thống quản lý (viết quy trình)
 • Ban hành và áp dụng (version 1) và hoạt động thực tế
 • Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ và tiến hành đánh giá nội bộ
 • Khắc phục sự không phù hợp và ban hành sửa đổi hệ thống tài liệu (Version 2)
 • Họp xét của lãnh đạo và đánh giá chứng nhận bên ngoài